My Mother, You Deserve More Credit

  1

  It is high time I have to lift up my hands and lay them on the keyboard with nothing behind but to give you what you deserve. My mother you are really wonderful because I know that I am here because of you. If memory serves me right, I can remember the day when water swept you away at the river while you were trying to save my life so that I should be alive and as I am today. My mother, you really deserve a credit.

  I don’t know what I should do to thank you, as your love is more important than gold or silver. You deserve more than buying you a Chitenje and I can not promise that I will do something but I hope that if Allah keeps me, I will still remember you inshallah.

  If I can remember a day when a man came to see the Prophet Muhammad, (peace and blessings be upon him), it seemed that he was trying to solve something but couldn’t quite work it out. So he asked the Prophet. ”Tell me, O Prophet!” I have many relatives and many friends whom I love, and whom I wish to care for and help. But I often find it difficult to decide which one of them has the greatest claim upon me? Which one of them should come first?” The Prophet replied immediately, ”Your mother should come first and before all others.”
  The man was very pleased to have this clear guidance from the Prophet. But of course there were all his other relatives and his friends, so he asked ”and after my mother, who has the greatest claim upon me?” The Prophet’s reply this second time surprised him. ”Your mother!” he said again.
  The man wondered why the Prophet was repeating himself. Perhaps he had not spoken clearly, the man thought, so he asked the question again, ”What I want to know is, after my mother, who has the greatest claim upon me? Again the Prophet said ”your mother!”

  The Prophet had now said it three times. Slowly, the man realized why he had done so. ”The Prophet means that my mother is extremely important, so much so that my duty to her must be stressed over and over again.” Even so, the man’s thoughts ran on, ”what about all the others I love and wish to care for?” Still uncertain and wanting to know more, he once again turned to the Prophet and said, ”and after my mother, who comes after her? Is there anyone besides her?” The Prophet then replied ”after your mother, your father.” ”And then?” asked the man. ”Then people who are nearest to you,” said the Prophet. Allah’s peace and blessings be upon the Prophet.

  Haa! When I sit down, and read the above conversation, my tears flow down my cheeks. But I don’t know what I should do to thank you because, you, my mother deserve a lot.

  I can still remember that day when you took your torch at around 20:00 as you tried to search for me after my bicycle had a problem when coming back from school. Mum, you didn’t sleep; you didn’t eat waiting for me with your hands on your cheeks. Mum, what should I do to thank you?

  I know when we reach this age we tend to forget and do something wrong unto you but Mum please forgive; I am a human being and still your son.

  My mother, my mother, my mother, my mother, I love you. I respect you. I believe in you.

  1 COMMENT

  1. Kuyamikidwa konse ndi kwa Mullungu mwini zolengedwa zonse. Ntendere ndimadalitso a Mulungu apite kwa m'neneri omaliza Muhammad akubanja kwake komanso ndi Masuhaba onse ndi onse omwe akumutsatira iye kufikira tsiku lachimaliziro. Amwene ndikuthokozeni mwapadera pobweretsa nkhani imeneyi munthawi yoyenelera pamene anthu akusangalalira tsiku la anakubala, ndikhulupilira sizili zobisika kwa aliyense chintchito chomwe makolo onse awiri komanso amayi mwapadera ndipo akanapitiliza kuyigwira. Sindikudziwa kuti ndinganene bwanji kapena kuchita chiyani chosonyeza kuwathokoza pachikondi chawo chopanda malirechi. Makolo (amayi) ife ana anu timakuyamikani ndikuthokozani nthawi zonse, ndipo malipiro akulu akukudikirani kwa Mulungu. Kuphunzitsa mwana wanu ndimphatso yayikulu yoti mudziyinyadira nthawi zonse,monga momwe akunenera Mtumiki muhadith yake yolemekezeka kunena kuti: Akamwalira mwana wa Adam zintchito zake zonze zimayima kupatula ntchito zitatu basi, ndipo mwayimodzi mwa zintchito zimenezi ndi mwana wabwino yemwe amakhala akuwapemphera makolo ake zabwino.kuchokera kwa Mulungu. Timakunyadirani ndipo Mulungu apitilize kumakupatsani moyo wathanzi nthawi zonse.

  Comments are closed.